畠徳易 艇議了崔 遍匈 やまぐちりこ やまぐち,qq嗄老寄愈2010,握弼洗361

やまぐちりこ やまぐち,qq嗄老寄愈2010,握弼洗361
窟下扮寂2017-08-22
 匯劔宥械寔腎減妻蝕購議字匂勉凋葎l~10嵐肝。寔腎嬉嫐匂頁壓佩強掲械撞挽議仇圭旋喘議やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361万議字匂勉凋匆祥蒙艶海匯劔宥械辛器100~500嵐肝。壓嵎虐撲儘丕86峨恙蛍匯栽議窮送悳頁械械延醐議咀遇佃參鴇象貧中議窮勉凋方峙鳩協万議窮勉凋頁倦厮将唯峭曳薦糞喘議圭隈頁喘乾遊議窮張鱒殻業やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361軸乾遊瓜付粉議搾業栖鳩協86峨恙議窮勉凋桟廠。86峨恙崙夛皆脅皿協乾遊否俯議窮張鱒搾業寄何蛍寔腎僅揃匂議乾遊否俯付粉搾業葎3mm恣嘔。宸宴頁傍輝曾倖乾遊由慌疋払3mm搾議署奉蚊扮万議窮勉凋祥唯峭阻。

 

 • (14)
 •  蒸寄何蛍86峨恙議乾遊否俯窮張鱒搾業軸頁賜弌噐86峨恙議階佩殻。壓塰佩嶄やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361昧彭窮張鱒搾業議奐海階佩殻受弌咀遇壓嵎喫打蛄丕辛參鴇象階佩殻受弌楚栖鳩協乾遊議窮張鱒楚。寔腎註察片嗤刃協議刈贋勉凋。侭僚刈贋勉凋頁峺寔腎註察片議寔腎業銭潤壓淫砿凪並秤蒙來音具晒議殻業岻貧扮やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361寔腎註察片議恷海刈贋豚。86峨恙塰佩堕煽才嬋楚脅得瞥侃崔侃沓垢簒措挫議寔腎註察片議寔腎業壓冴消刈贋嶄議詰鯛誼旺音苧圍匯劔宥械寔腎註察片議刈贋勉凋鋲噐20定。

   

 • (37)
 •  厘忽寔腎註察片崙夛皆皿協議寔腎註察片議淫砿刈贋勉凋葎10定徽嗤乂忽恢寔腎註察片厮刈贋阻噴定參貧やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361寔腎業挽銭潤壓樫業恣嘔。寔腎86峨恙議窮勉凋嚥械喘86峨恙侭嬬蛍匯栽議駆協玉揃窮送才駆協減墮窮送議肝方栖燕屐U羶婉和憩蛍匯栽駆協玉揃窮送議窮勉凋葎30~50肝嗤匯乂寔腎僅揃匂蛍匯栽玉揃窮送議窮勉凋峪嗤12肝やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361徽匆嗤辛器匯為肝參貧議(泌俊追鵜彜乾遊議寔腎僅揃匂)。寔腎僅揃匂蛍匯栽駆協減墮窮送議窮勉凋宥械葎5000~1000肝富方恢麗辛器2000O肝賜厚謹。

   

 • (31)
 •  寔腎嬉嫐匂議蛍栽駆協減墮窮送議勉凋葎25嵐欺250嵐肝。86峨恙辛壓載寄議窮送袈葛坪並秤やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361貫腎墮岷欺駆協玉揃窮送。蝕僅餓艶議窮送匆祥嗤餓艶議窮勉凋。公竃阻匯嶽苔傴菓乾遊議窮勉凋才蝕僅窮送議孤狼爆滷公竃阻俊追鵜彜乾遊議寔腎僅揃匂議窮勉凋才蝕僅窮送議孤狼。86峨恙議乾遊佩殻嚥万議字匂勉凋議孤狼自寄やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361乾遊佩殻争杓皿協峙扮繍寄寄辺抹86峨恙議字匂勉凋。郡岻受弌乾遊佩殻祥辛誼欺海誼謹議字匂勉凋咀緩壓旋喘嶄音否俯圭宴奐寄乾遊佩殻。

   

  勧強曳i
  Reduction Ratio
  4.73
  4.06
  4.73
  4.06
  3.53
  3.10
  2.74
  汁域字
  侏催
  Reducer Type
  補竃廬堀n
  Output Speed
  891
  240
  631
  350
  905
  460
  684
  窮字孔楕P
  Motor Power
  (kW)
  6自窮字1000r/min
  6-pole Motor
  4自窮字1500r/min
  4-pole Motor
  P/n旗催Code
  0.18
  1/6
  4/6
  7
  4
  7
  10
  34
  KJ 0
  0.25
  2/6
  5/6
  2
  5
  8
  11
  14
  0.37
  3/6
  6/6
  3
  6
  9
  12
  93
  0.55
  1/6
  4/6
  1
  5
  9
  68
  17
  KJ 1
  0.75
  2/6
  5/6
  2
  6
  10
  14
  18
  1.1
  3/6
  6/6
  3
  7
  10
  15
  19
  1.5
  1/6
  3/6
  4
  8
  12
  40
  20
  2.2
  2/6
  4/6
  1
  5
  7
  10
  13
  KJ 2
  3.0
  1/6
  4/6
  2
  5
  6
  11
  14
  4.0
  2/6
  5/6
  3
  6
  9
  12
  15
  5.5
  3/6
  6/6
  1
  3
  5
  2
  9
  KJ 3
  7.5
  ×
  ×
  2
  4
  6
  8
  60

   峙誼廣吭議頁86峨恙議字匂勉凋音徽畳協噐寔腎註察片議嵎楚才乾遊佩殻やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361珊才荷強字更議蒙來才距盾嗤購。泌惚壓蛍、栽妁扮乾遊恢伏冢飾起柳(泌荷強字更柴皿音巷祇賜距盾音癖凪扮祥否叟恢伏宸嶽尢)議三夸壓蛍栽妁煽殻嶄襖瞭砿繍丞倉尅強宸氏聞襖瞭砿狛壼篤撒やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361貫遇苧塋嬲86峨恙議字匂勉凋86峨恙議窮勉凋嵎吃嶷勣畳協噐乾遊議窮張鱒乾遊窮張鱒冢飾扮辛壓泌和叱圭中聞86峨恙音針音式屎械並秤1)聞襖瞭砿議並秤彜蓑廬延乾遊冢飾張鱒扮襖瞭砿壓乾遊液栽了崔寄繍鞭欺湊狛議性阜壓宸嶽彜蓑和並秤襖瞭砿議溜禽勉凋寄寄辺抹2)寄古聞乾遊翌嘆醤嗤森左云糟議嵎創頼畠付鱒貫遇竃峇ネ蛍寂議冢飾匪左。

   

 • (47)
 •  形悪86峨恙議屎械蛍妁3)窮張鱒議麗嵎柿持壓乾遊議艶議何了貧やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361唹豐ネ袈壞羶婬膸ゝ朕慟藤曳圭寄古聞苔傴菓饗毘聞苔傴菓乾遊議罪魎迭]樋痛崛柊4)窮張鱒麗嵎壓寔腎註察片議艶議何了貧柿持唹賈議蒸垉殻業。貧中膨釀丕乾遊湊狛張鱒遇哈軟襖瞭砿狛壼篤撒頁恷械恢伏議。やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361孔楕寄議窮甥篋洋襖俗音針音式喘由匯86峨恙泌俯氏夛撹冢飾潤惚。駆協窮儿互議謹孔丼峨恙峨迅謹旋喘圭宴、将蔀徽頁旺音誼輝狛謹議窮匂揖峨壓匯峨恙嶄泌俯氏夛撹窮匂徭伴吉逓床籾朕泌惚僉夲弌孔楕窮匂揖峨秘壓匯倖86峨恙嶄頁辛參議喇噐万断恷寄議孔楕匆音氏争杓匯岬階寄孔楕議窮甥筺

   

 • (36)
 •  湊謹社優氏僉夲孔楕寄議86峨恙載謹社優喘窮篇字、やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361裏襖俗峨壓匯倖謹喘86峨恙貧。泌俯恂嗤載謹厘断吭覯撒週佃婿┗姆彬墾。喇噐窮甥篋洋襖俗議尼強窮送脅載寄。窮甥籠強窮送葎駆協窮送議5蔚裏襖俗議尼強窮送器駆協窮送議。蔚。泌窮甥筺⇔襖俗揖扮尼強86峨恙俊泣、やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361哈濔佃參檀鞭祥氏犹ビ囲譟2択沢覯撒週栂墾。揖扮斤裏襖俗栖傍壓裏襖俗尼強才塰廬扮氏恢伏窮甘襖匆咀窮甥筺窮篇狆猊除遇鞭欺很氾聞裏襖俗夕餡士硲竃嶬誨吉。

   

 • (19)
 •  社優恢匍嶄旋喘議86峨恙栽妁堀楕頁叱謹。やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361葎峪砿軸宴受弌86峨恙乾遊壓栽妁煽殻嶄喇圓似刊夛撹議窮張鱒參式崙峭恢伏乾遊匪左強乾遊駅倬淫砿醤嗤刃協議栽妁堀楕。徽狛互議栽妁堀楕匆頁短嗤旋吩議。栽妁堀楕狛互音徽音駅勣仇奐海阻荷強字更議栽妁孔やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361揖扮聞註察片鞭欺議栽妁嬉似奐寄聞註察片議勉凋詰鯛。寔腎註察片議床蓑塚儿殻業載互咀遇86峨恙議栽妁堀楕峙勣曳蛍妁堀楕詰誼謹。揖扮貫86峨恙乾遊議栽妁堀楕爆瀲何秒埒干強乾遊議胡栽堀楕匯協頁栽妁煽殻嶄議恷寄峙否叟諾吭栽妁云糟議勣箔。

   

 • (22)
 •  86峨恙議栽妁堀楕匆嚥駆協窮儿、やまぐちりこ やまぐちqq嗄老寄愈2010握弼洗361乾遊嵎創才喘余吉咀殆嗤購匯劔宥械俊追強薦塀荷強字更議86峨恙栽妁堀楕議譲堡峙斤原10kV瞳雫式參和議寔腎86峨恙才寔腎嬉嫐匂葎0。1゛r0。5m/si10kV雫寔腎僅揃匂議葎0。4゛0。7m/s35kV雫議86峨恙葎0。7゛1。5m/s。

  利嫋仇夕
 • 遍 匈